Conditions Matchmaking

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Alexia Robbemont Matchmaker & Datingcoach (verder te noemen: “Robbemont”), waaronder mede begrepen overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Robbemont werkzaam zijn of waren.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Robbemont, voor de uitvoering waarvan door Robbemont derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten aan Robbemont van de klant.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten worden de algemene voorwaarden eveneens langs elektronische weg toegezonden dan wel gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden door middel van het aanvinken hiervan op de website. Op verzoek van de klant worden de algemene voorwaarden kosteloos binnen veertien dagen per post toegezonden.

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Alle met Robbemont gesloten overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Robbemont. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2, 409 en 422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zijn al degenen die voor Robbemont werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de overeenkomst niet door hun dood, ongeacht of de overeenkomst is gesloten met het oog op een bepaald persoon.
 2. De overeenkomst tussen Robbemont en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Robbemont is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.
 4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Robbemont aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Robbemont worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Robbemont zijn verstrekt, heeft Robbemont het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan Robbemont ter beschikking heeft gesteld. Robbemont is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Robbemont is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien Robbemont van mening is geen match voor een potentiële klant te kunnen vinden kan Robbemont zonder opgave van redenen overgaan tot het weigeren van inschrijving voor matchmaking en zal uitsluitend een bedrag van 250 euro voor de door Robbemont bestede tijd in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Doelgroep

 1. Robbemont is gespecialiseerd in heterogene relaties. Zij werkt exclusief voor heterogene klanten in de leeftijdscategorie 35 tot 75 jaar.

Artikel 4 – Kennismaking

 1. Het eerste telefonische of online gesprek tussen Robbemont en de klant is kosteloos en duurt maximaal een half uur.
 2. Voor een persoonlijk kennismakings-/adviesgesprek – niet zijnde een intakegesprek – op kantoorlocatie bij Robbemont te Den Haag wordt een bedrag van EUR 250,– in rekening gebracht en dient vooraf of terplekke te worden betaald. Dit gesprek duurt maximaal een uur.

Artikel 5 – Afkoelingstermijn

 1. De klant die de overeenkomst van Robbemont heeft gesloten, heeft het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen te annuleren. Alleen de volgende kosten worden in rekening gebracht
 • Indien er korter dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip een afspraak op locatie wordt afgezegd, wordt er EUR 50,– administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij het annuleren van de overeenkomst na het intakegesprek en verwerking van de gegevens worden de volledige kosten van de intakeprocedure en verwerking van gegevens ten bedrage van EUR 500,– ex BTW in rekening gebracht.

Artikel 6 – Duur en beëdiging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd. Indien klant de overeenkomst voortijdig opzegt, na de bedenktermijn maar vóór de einddatum van de overeenkomst, is hij/zij aan Robbemont verschuldigd het inschrijfgeld, de administratiekosten en dev overige contractueel overeengekomen kosten.

Artikel 7 – Zorgplicht van Robbemont

 1. Robbemont verplicht zich ten opzichte van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed relatiebemiddelingsbureau in acht te nemen.
 2. Het aantal matchvoorstellen varieert per persoon en is mede afhankelijk van de wensen van de klant.
 3. Robbemont is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes.

Artikel 8 – Privacybescherming

 1. Robbemont verwerkt de persoonsgegevens van de klanten op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en handelt in overeenstemming met de Wet Meldplicht Datalekken.
 2. Klant wordt via de privacyverklaring van Robbemont geïnformeerd over zijn rechten als betrokkene.
 3. Robbemont vernietigt de persoonsgegevens van klant uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst.

Artikel 9 – Betalingsverplichting van klant

 1. Robbemont werkt uitsluitend op basis van automatische incasso.
 2. Werkzaamheden bij Robbemont vangen pas aan bij ontvangt van de betaling op de bankrekening van Robbemont.

Artikel 10 – Overige verplichtingen van de klant

 1. De klant verplicht zich tot correct gedrag tegenover Robbemont en de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de klant voorgestelde personen.
 2. De klant is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van potentiële partners en vrijwaart Robbemont voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de klant.
 3. De klant is verplicht om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL’s, of andere persoonlijke gegevens van de andere klant.
 4. Tevens mag klant niet zonder toestemming van de ander gegevens van andere klant op sociale media delen.
 5. De klant verbindt zich tot medewerking aan de dienstverlening van Robbemont. Dit betekent onder meer dat de klant, nadat een contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan als de voorgestelde kandidaat dat ook wil. Daarna laat de klant Robbemont binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgende contactmogelijkheid wordt verwacht.

Artikel 11 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer een partij de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door Robbemont van haar zorgplicht of dat de klant zijn of haar betalingsverplichting niet nakomt.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en over de bescherming van persoonsgegevens moeten schriftelijk bij Robbemont worden ingediend. Robbemont
  dient binnen een maand inhoudelijk op de klacht te reageren.

Artikel 13 – intellectueel eigendom

 1. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, teksten op de website van Robbemont zijn het intellectuele eigendom van Robbemont en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Robbemont.